TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Hüseyin SARIOĞLU

1962 yılında Kastamonu'da (Tosya/Kilkuyu) doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi (1986). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı (1992). “İbn Rüşd ve Felsefesi” başlıklı teziyle Doktor unvanını aldı (1994). 1995'te Yardımcı Doçent, 1998'de Doçent unvanını alan Sarıoğlu, halen anılan ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İslâm düşüncesinin ana akımları olan kelâm, tasavvuf ve felsefenin klâsik-modern problemleriyle ilgilenmekle beraber çalışmalarını din- felsefe-bilim ilişkileri ile metin kritik ve tedkikleri üzerinde yoğunlaştırmaktadır. İbn Rüşd'ün Bilgi Felsefesinde Fa'âl Aklın Yeri isimli telif çalışması dışında, Ebherî'nin Îsâgûcî-Mantığa Giriş ve Keşfü'l-hakâik fî tahrîri'd-dekâik isimli eserlerinin tenkidli metin ve incelemesini de hazırlamıştır.