TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Kasım ŞULUL

1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 1987'de U.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi bilim dalında “Hz. Peygamber Devrinde Habeşistan ile Münasebetler” konusunda yüksek lisans ve “İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî (130-207/747-823): Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri” konusunda doktora çalışması yaptı. Halen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Tarihi öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış çalışmaları: “Batı Tarih Felsefesine Giriş” (Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 2000, sayı: VI, s. 111-132); Muhammed Hamidullah, “Hicrî Takvim ve Tarihî Arkaplanı” (Uludağ Ü. İlahiyat Fak. Dergisi 25. yıl özel sayısı, sayı: 9, cilt: 9, yıl: 2000, s. 671-685-); Muhammed el-Casnazânî ve diğerleri, “Hz. Peygamber Devri Kronolojisinin Miladi Karşılığı ile İlgili bir Araştırma” (Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: VI, yıl: 2000, s. 143-172).