TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Mahmut DİLBAZ

1983’te Delice’de doğdu. “Ahmed Vefik Paşa ve Hikmet-i Tarih Adlı Eserinin Çevirim Yazısı” başlıklı bitirme teziyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitede İslam Tarihi alanında “Ulemanın Islahatlara Yaklaşımı Bağlamında el-Kevkebü’l-Mes‘ûd fî Kevkebeti’l-Cünûd Adlı Eserin Metin ve Tahlili” isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen Ankara Üniver-sitesi’nde İslam Tarihi alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir.