TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Sadık YAZAR

1981 yılında Elazığ’da doğdu. İlköğrenimini doğduğu yerde, ortaöğre-nimini de İstanbul’da tamamladı. 2004 senesinde Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimime başlar-ken 2005 senesinde de yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında “Seyyid Şerîfî Mehmed Efendi: Haya-tı, Divanı ve Hilyesi” başlıklı tez çalışmasıyla mezun olup aynı yıl içinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2011 yılında “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Ter-cüme ve Şerh Geleneği” isimli teziyle sonlandırdı. Hâlen İstanbul Üni-versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi ola-rak çalışmaktadır.