TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Arzu GÜLDÖŞÜREN

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-mü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını “19. Yüzyılın İlk Yarısında Ta-rik Defterlerine Göre İlmiye Ricali” başlıklı tez çalışması ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalı’nda ta-mamladı. Hâlen aynı üniversitede II. Mahmud dönemi Osmanlı ulema-sı üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.